Ajankohtaista  28.2.2017
  Aurio Hoiva Oy & Fystek Oy: Uusi tapa toteuttaa kuntoutusta
  Uusi kuntoutusmalli ”Tuettu kotona kuntoutuminen” toteutetaan työparityöskentelynä – fysioterapeutti ja lähihoitaja. Malli soveltuu iäkkäiden kuntoutukseen. Päävastuun kuntoutuksesta kantaa fysioterapeutti, joka toimii työparin asiantuntijana ja jonka ohjauksessa lähihoitaja työskentelee. Jaksoon kuuluu kolme fysioterapeutin käyntiä ja 10–20 tunnin mittaista lähihoitajan käyntiä sopimuksen mukaan.

 • Kuntoutuksen vaiheet:

  Tuetussa kotona kuntoutumisessa lähestyminen kuntoutumiseen on kokonaisvaltainen. Kuntoutus alkaa asiakkaan kokonaistilanteen arvioinnilla. Arviointikäynnin tekee fysioterapeutti. Alkukartoituksiin kuuluvat päivittäisistä toimista ja asioinnista selviytyminen, mieliala, muisti, fyysinen toimintakyky, kaatumisvaara. Lisäksi kartoitetaan kodin esteettömyys, tarvittavat muutostyöt ja apuvälinetarpeet. Arviointikäynti kestää asiakkaan tilanteesta riippuen 1–2 tuntia. Käynnin jälkeen fysioterapeutti laatii asiakkaalle alustavan kuntoutussuunnitelman. Kuntoutuksen tavoitteet ovat käytännönläheisiä, asiakkaan arkea koskettavia. Ne voivat liittyä fyysiseen tai psyykkiseen toimintakykyyn, päivittäisistä toimista selviytymiseen tai muistiin.

  Kun alustava kuntoutussuunnitelma on tehty, fysioterapeutti ja lähihoitaja tekevät yhteisen käynnin asiakkaan luo, jossa suunnitelma tarkennetaan yhdessä asiakkaan ja lähihoitajan kanssa, mukana on usein myös kuntoutujan omainen. Tavoitteena on suunnitelma johon asiakas ja suunnitelman toteuttajat voivat sitoutua.

  Kuntoutussuunnitelman tarkentamisen jälkeen lähihoitaja jatkaa kuntoutuskäyntejä asiakkaan luona itsenäisesti kuntoutussuunnitelman mukaisesti, tarpeen mukaan fysioterapeuttia konsultoiden. Tarvittaessa fysioterapeutti tulee lähihoitajan mukaan kuntoutuskäynnille , jos lähihoitaja tarvitsee tukea kuntoutukseen tai jotain yllättävää ilmenee. Jakson aikana tehdään myös tarvittaessa yhteistyötä monien eri tahojen kanssa mm. omaiset, muistipoli,kotipalvelut, apuvälineyksikkö jne. Kuntoutusjakso päättyy loppuarvioon, jossa käytössä ovat samat mittarit, joita jakson alussa käytettiin. Näin kuntoutumisen edistymistä voidaan seurata.

  Tuettu kotona kuntoutuminen on fysioterapiaa kokonaisvaltaisempi kuntoutusmuoto, asiakas kohdataan kokonaisvaltaisesti ei pelkkänä fyysisenä toimijana. Malli sopii ikääntyvien kuntoutusmuodoksi, jossa usein kuntoutuksen tavoite on toimintakyvyn ylläpito, jotta kotona selviytyminen onnistuisi. Suuri osa tämän ikäryhmän ongelmista ei ole pelkällä fysioterapialla korjattavissa. Iäkkäiden ongelmat eivät ole pelkästään fyysisiä, monet asiat liittyvät myös arjen toimintoihin, toimintakykyyn, yksinäisyyteen ja muistiin. Kustannuksiltaan malli on fysioterapiaa selvästi edullisempaa. Lääkärin lähetteellä Kela korvausta saadaan fysioterapiakäyntien osalta, mutta ei lähihoitajan käynneistä.

  Fystek Oy on kuntouttanut veteraaneja tällä kuntotutusmallilla jo usean vuoden ajan. Kuntoutujia on ollut yli sata. Tulokset jaksoilta ovat olleet hyviä ja asiakkaat pääsääntöisesti tyytyväisiä. Huimia edistymisiäkin on nähty. Lihasvoimassa, tasapainossa, kestävyydessä on edistytty, mieliala on kohentunut ja asiakkaat ovat motivoituneet itseharjoittelusta.

  Tuettu kotona kuntoutuminen tuotetaan Fystek Oy:n ja Aurio hoiva Oy yhteistyönä. Fystek Oy vastaa fysioterapiapalveluista ja lähihoitajapalvelut Aurio Hoivasta.

  Fystek Oy on fysioterapiaa, kotipalveluja ja apuvälinepalveluja tuottava yritys. Aurio Hoiva kotihoitopalveluita ja kotisairaanhoitoa tuottava yritys. Molemmat lahtelaisia perheyrityksiä, joilla pitkä kokemus ikääntyneiden kotihoidosta ja kuntoutuksesta.

  Tiedustelut:
  Maren Olkkonen, vastaava sairaanhoitaja, p. 045 183 0041, maren.olkkonen@aurio.fi, www.aurio.fi
  Sirkku Paljakka-Parkkila, p. 040 134 7372, fystek@fystek.fi, www.fystek.fi


  28.9.2016
  Aurio Hoiva ja luottavaisin mielin huomiseen!
  Omassa kodissa asuminen on kaikille tärkeä asia. Aurio Hoiva – toimintamalli tuo asiakkailleen ratkaisuja toimintakyvyn tukemiseksi ja kotona asumisen edistämiseksi. Tarkoituksenamme on edistää myös kotona asumista tukevan teknologian käyttöönottoa ja kodin esteettömyyttä, kertoo Hannu Olkkonen.

 • Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty!
  Palveluohjaajamme arvioivat yhdessä asiakkaan ja mahdollisesti omaisen kanssa kotihoidon tarpeen. Tarpeeseen perustuen asiakkaalle laaditaan suunnitelma miten tuetaan omatoimisuutta, kotona selviytymistä sekä terveyden ja hyvinvoinnin edistymistä. Vastaava sairaanhoitaja Maren Olkkonen sanoo, että arvioinnin ja suunnitelman laativat asiakkuudesta riippuen fysioterapeutti, sairaan- tai diabeteshoitaja.

  Turvateknologia mahdollistaa avun ympäri vuorokauden
  Viimeisintä tekniikkaa edustava paikantava turvakello on suunniteltu erityisesti muistisairaille, yksin asuville ja aktiiviseille liikkujille tuomaan turvaa kotona ja sen ulkopuolella. Kellon avulla eksynyt voidaan paikantaa ja häneen saadaan puheyhteys. Tarvittaessa turva-auttaja suorittaa hälytyskeskusten antamia auttamiskäyntejä. Auttajat ovat koulutukseltaan lähi- tai sairaanhoitajia. Vaativan ensihoidon sairaanhoitaja Arttu Kumpulainen pitää koulutuksia turva-auttajille.

  Miten varmistan turvallisen arjen kotona?
  Esteetön ympäristö on välttämätön monille, mutta myös tavaroiden kuljettaminen, siivous ja tilojen huolto helpottuvat, kun esteitä ei ole. Tapaturma iäkkäänä saattaa johtaa esimerkiksi siihen, että pärjääminen kotona omin voimin huonontuu, huomauttaa sairaanhoitaja Greta Lasila. Asiantuntijamme voi tehdä kodin esteettömyyskartoituksen luomaan turvallisen kotiympäristön ja kartoituksen pohjalta hankkia tarvittavat apuvälineet esim. makuuhuoneeseen sekä wc- ja suihkutilaan.

  Tuettu kotona kuntouttaminen
  Tuetun kotona kuntoutumisen tarpeen saattaa aiheuttaa akuuttitila (esim. leikkauksen, aivoinfarktin tai muun sairauden jälkitila) tai iän mukanaan tuoma haurastuminen. Tuettu kotona kuntoutuminen toteutetaan kotona selviytymisen arviointiin pohjautuvan kotikuntoutumissuunnitelman mukaisesti. Kuntoutuksesta vastaa fysioterapeutti Sirkku Paljakka-Parkkinen ja hänen työparinaan ovat lähihoitajat.

  Lisätietoja:
  Maren Olkkonen, vastaava sairaanhoitaja, p. 045 136 5303, maren.olkkonen@aurio.fi, www.aurio.fi

  8.8.2016
  Aurio Hoiva Oy laajentaa Heinolaan
  Monipuolisia terveyspalveluita, kotihoitopalveluita sekä kodin turvallisuuden palveluita tarjoavan Aurio Hoiva Oy:n toiminta laajenee nyt myös Heinolaan.
 • ”Reilussa kahdessa vuodessa toimintamme on pääs-syt hyvin vauhtiin Lahdessa, Orimattilassa ja Hollolassa. ”, kertoo Aurio Hoiva Oy:n vastaava sairaanhoi-taja Maren Olkkonen.

  Aurion yrittäjinä toimivat Maren, Markus ja Jan Olkkonen. Yritys on kasvanut nopeasti. Tällä hetkellä Aurio Hoiva työllistää 16 henkeä. Lähihoitajista ja sairaanhoitajista koostuva tiimi tekee työtä yksilöllisiä asiakkaan toiveita kunnioittaen. Tarvittaessa konsultoimme omaa lääkäriämme.

  ”Osaavalla ja luotettavalla avulla asiakas välttää turhia sairaalakäyntejä, teemme asiakkaan olon turval-liseksi ja omaiset tietävät kenen puoleen kääntyä, kun heillä on huoli läheisestään. Aurio Hoiva on koti-hoitoyritys, joka tarjoaa tukea ja keinoja ylläpitää terveyttä ja hyvinvointia iästä huolimatta tutussa asuin-ympäristössä.”, kertoo toimitusjohtaja Jan Olkkonen.

  ”Yleislääketieteen erikoislääkäri Risto Järvinen toimii lääkärinämme ja mahdollistaa laadukkaan kotisai-raanhoidon tarjoamisen”, Olkkonen kertoo. Kotisairaanhoidossamme voidaan hoitaa myös vaativia hoito-ja kuten erilaisia tulehduksia, suonensisäisiä neste-, lääke- ja ravintohoitoja. ”Kotisairaanhoito on inhimil-linen vaihtoehto sairaalahoidolle. Aurio Hoivan ammattitaitoiset lähihoitajat ja sairaanhoitajat pitävät huo-len siitä, että yhdessä lääkärin kanssa kotisairaanhoitopalvelun laatu on korkea.”

  Maren Olkkosen mukaan huoli siitä, onko yksityisen palveluntuottajan tarjoama hoito hyvää, on turha. ”Yksityisen antamassa palvelussa näkyy joustavuus, yksilöllisyys, nopeus ja laatu”, hän toteaa.

  Aurio Hoivan toimipiste on Valolinnassa, joka on Heinolassa sijaitseva hyvinvointi- ja osaamiskeskus. ”Valolinna tarjoaa ainutlaatuisen yhdistelmän hyvinvointialan palveluita ja asumista”; kertoo johtaja Juha Kukkonen. Valolinna muodostuu uudenlaisen asumisen keskuksen ja alue tarjoaa tiloja ja mahdollisuuk-sia yrittäjille.

  Lisätietoja:
  Maren Olkkonen, vastaava sairaanhoitaja, p. 045 136 5303, maren.olkkonen@aurio.fi, www.aurio.fi

  8.2.2016
  Aurio Hoiva Oy:n kotisairaala tuo sairaalan omaan kotiin
  Monipuolisia terveyspalveluita, kotihoitopalveluita sekä kodin turvallisuuden palveluita tarjoavan lahtelaisen Aurio Hoiva Oy:n toiminta laajenee käsittämään nyt myös kotisairaalahoidon.
 • ”Kotisairaala on sairaalahoidon vaihtoehto sellaisilla potilaille, joiden lääkäri on sairaalassa katso-nut pärjäävän kotona. Lisäksi potilaan on itse haluttava siirto kotisairaalahoitoon”, kertoo Aurio Hoiva Oy:n vastaava sairaanhoitaja Maren Olkkonen.

  Kotisairaalahoito on potilaan kotona annettavaa, tarvittaessa ympärivuorokautista lääkärijohtoista sairaanhoitoa, josta huolehtii Aurio Hoivan kotisairaalan henkilökunta. ”Yleislääketieteen erikoislääkäri Risto Järvinen toimii lääkärinämme ja mahdollistaa laadukkaan kotisairaalan tarjoamisen”, Olkkonen kertoo. Kotisairaalassa voidaan hoitaa muun muassa erilaisia tulehduksia, annetaan suonensisäisiä neste-, lääke- ja ravintohoitoja. Lisäksi saattohoitopotilaita voidaan hoitaa kotisairaalan kautta.

  Kotisairaalassa annettava hoito on samanlaista hoitoa, mitä saisi sairaalassa ollessaan. ”Kotisairaala on inhimillinen vaihtoehto sairaalahoidolle. Aurio Hoivan ammattitaitoiset lähihoitajat ja sairaanhoitajat pitävät huolen siitä, että yhdessä lääkärin kanssa kotisairaalan palvelun laatu on korkea.” Aurio Hoiva Oy on Lahden alueella edelläkävijä, koska yksityisiä kotisairaaloita on vielä Suomessa erittäin vähän. Kotisairaala toimii Lahden lisäksi myös Hollolassa ja Orimattilassa.

  Maren Olkkosen mukaan huoli siitä, onko yksityisen palveluntuottajan tarjoama kotisairaalaahoito hyvää, on turha. ”Yksityisen antamassa palvelussa näkyy joustavuus, yksilöllisyys, nopeus ja laa-tu”, hän toteaa. Aurio Hoiva Oy:n kotisairaalahoitoon voi halutessaan lisätä myös esimerkiksi kotihoito- tai turva-puhelinpalvelut.

  Lisätietoja:
  Maren Olkkonen, vastaava sairaanhoitaja, p. 045 136 5303, maren.olkkonen@aurio.fi, www.aurio.fi

Ajankohtaista Facebook

Facebook By Weblizar Powered By Weblizar

Parasta hoidon vaikuttavuutta yhteistyöllä!

Aurio Hoivassa työskentelee joukko alan ammattilaisia, jotka pitävät huolta sinun terveydestäsi ja hyvinvoinnistasi. Varmistamme, että palvelumme ovat laadukkaita ja vaikuttavia.

Tervetuloa!