Sairaanhoitokorvauksien suorakorvausmenettely

Aurio Hoiva Oy:llä on sopimus Kansaneläkelaitoksen (Kela) kanssa suorakorvausmenettelystä, jossa Suomessa sairasvakuutettu henkilö voi saada sairaanhoitokorvauksen suoraan palveluntuottajalta.

Vakuutetulla on oikeus saada korvausta sairauden vuoksi tarpeellisen sairaanhoidon kustannuksista. Asiakkaan tulee olla Suomessa sairausvakuutettu eli asiakkaan tulee esittää Kela-kortti.

Esimerkki: Lääkärin määräämän kotiin annettavan sairaanhoidon kokonaishinta on 42,20 € / h.
Asiakas maksaa vain omavastuuosuuden, joka on Kela-korvauksen jälkeen 30,20 € / h!

Eläkettä saavan hoitotuki


Eläkettä saavan hoitotuki on tarkoitettu tukemaan pitkäaikaisesti sairaan tai vammaisen selviytymistä jokapäiväisessä elämässä. Tuen saaminen edellyttää, että asut Suomessa ja saat joko Suomesta tai ulkomailta
  • Vanhuuseläkettä tai varhennettua vanhuuseläkettä kansaneläkkeenä tai työeläkkeenä
  • Työkyvyttömyyseläkettä tai kuntoutustukea
  • Täyteen työkyvyttömyyteen perustuvaa lakisääteisen tapaturmavakuutuksen, liikennevakuutuksen, sotilasvammalain tai sotilastapaturmalain mukaista jatkuvaa eläkettä tai korvausta
  • Tai ulkomailta vastaavia etuuksia.
​Voit saada hoitotukea, jos toimintakykysi arvioidaan olevan sairauden tai vammaisuuden vuoksi heikentynyt yhtäjaksoisesti vähintään vuoden ajan. Toimintakyvyn katsotaan olevan heikentynyt, kun sairaus tai vamma heikentää kykyä
  • Huolehtia itsestään (esim. peseytyä tai pukeutua)
  • Tehdä välttämättömiä kotitaloustöitä tai
  • Asioida kodin ulkopuolella.
Lisäksi sairauden tai vamman pitää aiheuttaa sinulle säännöllistä
  • Avuntarvetta
  • Ohjauksen tai valvonnan tarvetta tai
  • Jatkuvia erityiskustannuksia
​Toimintakyvyn heikentymisellä ei tarkoiteta työkyvyn heikentymistä. Pelkkä avuntarve esimerkiksi kotitaloustöissä tai asioiden hoidossa ei oikeuta hoitotukeen. Hoitotukeen eivät vaikuta eläkettä saavan ja hänen perheensä tulot eikä omaisuus. Jos saat saman sairauden tai vamman takia maksettavaa hoitotukea, haittalisää tai vammaistukea vastaavaa etuutta ulkomailta, vammaistuestasi voidaan vähennetään toisen etuuden määrä.

Perushoitotuki 61,71 €/kk


Henkilölle, joka tarvitsee vähintään viikoittain apua tai ohjausta ja valvontaa henkilökohtaisissa toiminnoissa (esimerkiksi pukeutuminen, peseytyminen). Jos henkilö tarvitsee apua ainoastaan kotitaloustöissä tai asioiden hoidossa, hoitotukea ei voida myöntää. Sokealla ja liikuntakyvyttömällä on aina oikeus vähintään perushoitotukeen.

Korotettu hoitotuki 153,63 €/kk


Henkilölle, joka tarvitsee joka päivä aikaa vievää apua useissa henkilökohtaisissa toiminnoissaan (esim. syömisessä, pukeutumisessa, peseytymisessä, sosiaalisessa vuorovaikutuksessa) tai huomattavissa määrin säännöllistä ohjausta ja valvontaa (esim. muistuttelua, patistelua ja silmälläpitoa).

Ylin hoitotuki 324,85 €/kk


Henkilölle, joka tarvitsee ympärivuorokautista toisen henkilön hoitoa ja valvontaa eikä pärjää yksin kuin lyhyen aikaa.

Tuet tarkistettu ja päivitetty 9.2.2017.