Skip to content

Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

Aurio Hoiva Oy
Y-tunnus 2584718-7
Osoite: Omenapellontie 7, 15210 Lahti

Rekisterin nimi

Aurio Hoiva Oy:n asiakasrekisteri

Rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn ensisijaisena perusteena on Aurio Hoiva Oy:n ja asiakkaan tai yhteistyökumppanin välinen asiakassuhde, toimeksianto tai asiakkaan antama suostumus henkilötietojen käsittelyyn.

Henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavissa käyttötarkoituksissa:

 • Asiakassuhteen, asiakaspalvelun ja niihin liittyvän viestinnän ja markkinoinnin hoitaminen, toteuttaminen, kehittäminen ja seuranta.
 • Asiakkaan suostumuksesta, mahdollinen yhteistyö rekisteröidyn lääkinnällisestä -ja terveydenhoidollisesta vastaavan hoitohenkilökunnan kanssa (esim. lääkäri) siltä osin kun kyseinen tieto auttaa kyseistä hoitohenkilökuntaa lääkinnällisissä -ja terveydenhoidollisissa toimenpiteissä.
 • Asiakaspalautteen ja asiakkaan tyytyväisyystietojen kerääminen ja käsittely
 • Asiakaspalvelukeskuksen puheluiden nauhoittaminen palvelutapahtumien todentamiseksi, oikeusturvan ja turvallisuuden varmistamiseksi sekä asiakaspalveluhenkilöstön koulutukseen ja asiakaspalvelun laadun kehittämiseksi.
 • Henkilötietoja käsitellään myös tilausten, laskutuksen, yhteydenottojen, asioinnin, ja raportoinnin tarpeisiin sekä Aurio Hoiva Oy:n liiketoiminnan kehittämiseen.

Rekisterin tietosisältö

 • Asiakkaana olevan tai aiemmin olleen henkilön perustiedot, kuten nimi, henkilötunnus, sukupuoli, kieli ja yhteystiedot (osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero)
 • Asiakkaana olevan potilaan hoitosuhteen kannalta muita merkittäviä tietoja (esim. kertomustiedot, laboratorio- ja tutkimustiedot) sekä asiakkaan lähiomaisen nimi ja yhteystiedot
 • Asiakkaan hoidon järjestämisen, suunnittelun, toteuttamisen ja seurannan turvaamiseksi tarpeelliset tiedot, kuten tutkimuksessa ja hoidossa syntyvät terveystiedot.
 • Suostumukset ja kiellot
 • Ajanvaraustiedot
 • Laskutustiedot

Henkilötietojen säilytysaika

Aurio Hoiva Oy säilyttää henkilötietoja rekisterissä, kunnes peruste henkilötietojen säilyttämiselle päättyy. Säilytysajoissa noudatetaan kulloinkin voimassa olevaa lainsäädäntöä.

Säännönmukaiset tietolähteet

Tietoja saadaan ensisijaisesti seuraavista lähteistä:

 • Rekisteröidyltä itseltään ja asiakkaan nimeämältä lähiomaiselta
 • Tutkimusten ja hoidon yhteydessä saadut tiedot
 • Tunnistamis-, varmennus-, osoite- ja luottotietopalveluja tarjoavilta osapuolilta
 • Väestörekisterikeskuksen väestötietojärjestelmästä

Kuka käsittelee henkilötietoja ja minne niitä luovutetaan?

Antamasi suostumuksen perusteella sinua hoitavat eri terveydenhuollon ammattilaiset. Lisäksi potilastietojasi voidaan luovuttaa Potilaslain (785/1992) 13§:n nojalla seuraavasti:

 • Toiselle terveydenhuollon ammattihenkilölle. Sinun tutkimuksesi tai hoidon järjestämiseksi voidaan luovuttaa tarpeellisia tietoja sinun yksilöimälle toiselle terveydenhuollon toimintayksiköille, antamasi suullisen tai kirjallisen suostumuksen tai asiayhteydestä muuten ilmenevän, potilasasiakirjaan merkittävän suostumuksen mukaisesti.
 • Viranomaiselle tai yhteisölle, jolla on tiedon saantiin laissa säädetty oikeus
 • Sinun nimeämä lähiomaisesi tai muu läheisesi voi saada tiedon sinusta ja terveydentilastasi, jollei ole syytä olettaa, että olisit kieltänyt näin menettelemästä.
 • Kuolleen henkilön tietojen luovuttaminen. Salassapitovelvollisuus ja yksityisyyden suojan tarve jatkuu vielä henkilön kuoltua. Näin ollen myöskään kuolleen henkilön tietoja ei saa luovuttaa ilman laissa olevaa perustetta.
 • Henkilötietojen käsittelyä voidaan ulkoistaa konserniyhtiöille ja/tai ulkopuolisille palveluntarjoajille, joka käsittelee henkilötietojen Aurio Hoiva Oy:n lukuun.
 • Henkilötietojasi ei käsitellä eikä luovuteta EU-alueen ulkopuolelle.

Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja Aurio Hoiva Oy asiakasrekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tehdään kirjallisesti tai muulla tavalla varmennetusti ja osoitetaan rekisterinpitäjälle, joka päättää tarkastusoikeudesta. Rekisteröidyn henkilöllisyys tarkistetaan henkilötodistuksesta ennen tietojen antamista. Tarkastusoikeus voidaan evätä laissa säädetyin perustein. Tarkastusoikeuden käyttäminen on maksutonta kerran vuodessa toteutettuna.

Tiedon korjaaminen

Korjauspyyntö tehdään allekirjoitetulla asiakirjalla tai muulla tavalla varmennetusti ja osoitetaan rekisterinpitäjälle tai palveluvastaavalle, joka päättää korjaamisesta. Rekisteröidyn henkilöllisyys tarkistetaan kuvallisesta henkilötodistuksesta, jos se on tarpeen ennen korjaamista tai poistamista.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Aurio Hoiva Oy käyttää asianmukaisia fyysisiä, teknisiä ja hallinnollisia suojakeinoja tietojen suojaamiseksi väärinkäytöksiltä. Tällaisia keinoja ovat muun muassa tietoverkkoliikenteen kontrollointi, turvallisten laitetilojen käyttö, asianmukainen kulunvalvonta, hallittu käyttöoikeuksien myöntäminen ja niiden käytön valvonta, henkilötietojen käsittelyyn osallistuvan henkilöstön ohjeistaminen sekä palvelujemme suunnittelussa, toteuttamisessa ja ylläpidossa tapahtuva riskienhallinta.

Potilasasiamies

Aurio Hoiva Oy:n potilasasiamies on asianajaja Esko Rantanen

Osoite: Asianajotoimisto E. Rantanen, Erkontie 10, 16300 Orimattila
Sähköposti: esko.rantanen@pp.inet.fi
Puhelin: +358 37777550

Potilasasiamiehen tehtävänä on

 • neuvoa ja tarvittaessa avustaa potilaslain soveltamiseen liittyvissä asioissa mm. muistutuksen ja/tai potilasvahinkoilmoituksen tekemisessä
 • tiedottaa potilaan oikeuksista sekä toimia muutenkin potilaan oikeuksien edistämiseksi

Yhteyshenkilö rekistereitä koskevissa asioissa

Tietosuojavastaava: Jan Olkkonen
Puhelin: 041 545 1430
Sähköpostiosoite: jan.olkkonen@aurio.fi

Ota meihin yhteyttä

ryhmäkuva_2019_blue3

Aurio Hoiva Oy

045 136 5303 
Puhelut arkisin klo 8.00 - 16.00
Virka-aikana tavoitat alueiden sairaanhoitajat omista numeroista.

0600 390 400 (1,52e/min + pvm/mpm)
Puhelut kaikkina viikonpäivinä klo 7.00 - 22.00.

asiakaspalvelu@aurio.fi
 

Toimipiste ja postitusosoite
Lepikonkatu 10, 15100 Lahti